všeobecné obchodné Podmienky

článok 1.
všeobecné ustanovenia

1.1.  Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti nás ako Poskytovateľa služby a Vás ako zákazníka (ďalej len ako „Zákazník“ alebo „Vy“), ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe Zmluvy o nájme dopravného prostriedku s Vami na diaľku (ďalej len ako „Zmluva“) prostredníctvom nášho elektronického obchodu na internetovej stránke https://www.karavanza.sk/(ďalej len ako „KARAVANZA“) a sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Na účely Zmluvy sa my považujeme za prenajímateľa a vy za nájomcu dopravného prostriedku.

 

1.2.     Zákazníkom môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem prenajať si dopravný prostriedok, motorové vozidlo špecifikované na našej webovej stránke KARAVANZA na dočasné užívanie,a za tým účelom vyplnila a odoslala elektronickú rezerváciu (objednávku), čím vstúpila do zmluvného vzťahu s nami ako Poskytovateľom tejto služby.

 

1.3.   Poskytovateľ prevádzkuje všetky objednávky samostatne a nespolupracuje s inými subjektmi a/alebo spoločnosťami, ktoré by v mene Poskytovateľa vykonávali objednávky. Akákoľvek ponuka od konkurenčného subjektu a/alebo spoločnosti je považovaná za podvodné jednanie a zneužitie dobrého mena Poskytovateľa a jeho domény https://www.karavanza.sk/.

článok II.
čo je to elektronická objednávka

2.1.     Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár prostredníctvom našej internetovej stránky KARAVANZA,ktorý obsahuje informácie o Zákazníkovi, t.j.

 

a.   identifikačné údaje Zákazníka v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo, PSČ a mesto), dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu v prípade ak ide o Zákazníka ako fyzickú osobu (spotrebiteľa) alebo 

b.   identifikačné údaje Zákazníka v rozsahu obchodné meno, IČO, adresa sídla resp. miesto podnikania (ulica, súpisné a orientačné číslo, PSČ a mesto) v prípade, ak ide o Zákazníka právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa a identifikačné údaje osoby oprávnenej viesť motorové vozidlo v rozsahu podľa písm. a.;

 

c.   kontaktné údaje v rozsahu telefónne číslo a e-mailová adresa;

d.   referenčné údaje Zmluvy

e.   (ďalej len ako „Objednávka“).

 

2.2.     Taktovykonaná Objednávka sa považuje za záväznú a ak Zákazník je spotrebiteľom, v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľkudochádza podľa článku III. týchto VOP k uzatvoreniu Zmluvy na diaľku.

článok III.
objednávka a registrácia

 1. 3.1.     OBJEDNÁVKA

   

  Vašu Objednávku možno realizovať prostredníctvom internetovej stránky KARAVANZA nasledovne:

   

  3.1.1.     KROK Č. 1ZASLANIE ZÁVÄZNEJ OBJEDNÁVKY POSKYTOVATEĽOVI

  a.   Cez našu internetovú stránku si môžete rezervovať ktorýkoľvek z vanov, ktorý je špecifikovaný na KARAVANZA kliknutím na dátumovú rezerváciu, vyplnením a zaslaním objednávkového formulára. 

  b.   Pri vytváraní Objednávky ste povinný vyplniť údaje, ktoré od Vás systém vyžaduje (pričom sa má za to, že ak uvediete svoje obchodné meno a/alebo IČO, vystupujete a nakupujete ako podnikateľ, nie ako spotrebiteľ). Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia Objednávky a následné plnenie Zmluvy. Podmienkou platnosti elektronickej Objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov uvedených v Objednávke. 

  c.   Pred odoslaním Objednávky Poskytovateľovi má Zákazník možnosť skontrolovať a meniť informácie vyplnené v objednávkovom formulári, a tiež zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní informácií do Objednávky.

  d.   Kliknutím na ikonu „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“ odošlete Poskytovateľovizáväznú Objednávku čím potvrdzujete, že ste sa oboznámili s hlavnými vlastnosťami motorového vozidla, storno poplatkami, cenou za nájom motorového vozidla, Zmluvou a Vami zadané údaje v Objednávke sú považované za úplné a správne. Zákazník odoslaním Objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou Objednávky je povinnosť zaplatiť nájomné, vrátane storno poplatkov.

  3.1.2.     KROK Č. 2: DORUČÍME VÁM „POTVRDENIE O PRIJATÍ OBJEDNÁVKY

   

  a.   Objednávka odoslaná Zákazníkom podľa týchto VOP sa považuje za záväzný návrh na uzatvorenie Zmluvy.Poskytovateľje povinný vyhodnotiť obdržanú Objednávku a posúdiť, či ju príjme. 

  b.   Po odoslaní objednávkového formulára bude táto Objednávka zaregistrovaná v našom informačnom systéme, o čom Vás budeme informovať e-mailovým „POTVRDENÍM O PRIJATÍ OBJEDNÁVKY“ (akceptácia Objednávky),inak platí, že k uzavretiu Zmluvy medzi nami ako Poskytovateľom a Vami nedošlo. V tomto e-maily sa bude nachádzať celkový sumár Vašej Objednávky, teda znenie Zmluvy s Vašimi osobnými údajmi (identifikačné údaje, dodacie údaje, kontaktné údaje). V tomto kroku máte možnosť si tieto údaje skontrolovať a v prípade, ak by ste chceli niečo zmeniť, príp. doplniť, kontaktujte nás prosím prostredníctvom e-mailu: brona@karavanza.sk.

IV. Práva a povinnosti prenajímatela

 1. Prenajímateľ sa zaväzuje odovzdať Nájomcovi všetky doklady nevyhnutné pre prevádzku Predmetu nájmu tak, ako to vyžadujú platné právne predpisy SR, najmä technický preukaz, doklad o technickej kontrole, doklad o povinnom zmluvnom poistení, tlačivo „Správa o nehode“.
 2. Prenajímateľ je povinný Predmet nájmu odovzdať v stave spôsobilom na prevádzku v zmysle príslušných predpisov o cestnej premávke, inak zodpovedá za škodu spôsobenú Nájomcovi tým, že Predmet nájmu nebol spôsobilý na prevádzku.
 3. Prenajímateľ je oprávnený v prípade závažnej poruchy Predmetu nájmu – vozidla(napríklad havárie či poškodenia vyžadujúceho si okamžitú opravu motora alebo karosérie) zrušiť Nájomcovi jeho objednávku. Prenajímateľ je povinný okamžite informovať Nájomcu o vzniknutej situácii a najneskôr do 7 kalendárnych dní mu vrátiť uhradenú sumu nájomného a zábezpeku za predpokladu, že táto bola uhradená.
 4. Prenajímateľ odovzdáva Nájomcovi Predmet nájmu – motorové vozidlo s plnou nádržou PHM.
 5. Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, že Nájomca:
  (i) užíva Predmet nájmu v rozpore s účelom, na ktorý bol Nájomcovi prenechaný alebo
  (ii) závažným spôsobom porušuje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto Zmluvy, najmä, nie však výlučne poškodzuje interiér alebo exteriér Predmetu nájmu a Prenajímateľ sa o tejto skutočnosti dozvie alebo porušuje dopravné ale iné platné právne predpisy.

V. Poistenie

 1. Prenajímateľ je povinný Predmet nájmu poistiť povinným zmluvným poistením a havarijným poistením vozidla. Poistné krytie vozidla – Predmetu nájmu sa nevzťahuje na pneumatiky (defekt), poškodenie podvozku vozidla, zariadenie a výbavu vozidla. Prenajímateľ týmto oboznamuje Nájomcu a Nájomca berie na vedomie, že v zmysle uzatvoreného havarijného poistenia, spoluúčasť Prenajímateľa na náhrade škody predstavuje 5 % z výšky vyčíslenej škody, pričom minimálna spoluúčasť Prenajímateľa na náhrade škody je 200,- EUR. V prípade vzniku škodovej udalosti počas doby nájmu špecifikovanej v článku IV. tejto Zmluvy, t.j. v čase, kedy má Predmet nájmu Nájomca v dočasnom užívaní, znáša náklady špecifikované v predchádzajúcej vete Nájomca, ktorý je povinný tieto uhradiť bez zbytočného odkladu po ich vyčíslení a oznámení ich výšky Prenajímateľom, t.j. je povinný uhradiť 5 % z výšky vyčíslenej škody, minimálne však 200,- EUR.

VI. Práva a povinnosti nájomcu

 1. Nájomca je povinný dodržiavať prevádzkovú hmotnosť vozidla a nepreťažovať ho.
 2. Nájomca je povinný v čase prenájmu zabezpečiť bežnú údržbu vozidla a starať sa o Predmet nájmu, aby na ňom nevznikla škoda.
 3. Nájomca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznámiť Prenajímateľovi a Polícii prípadné poškodenie, stratu alebo zničenie Predmetu nájmu.
 4. Nájomca berie na vedomie, že je povinný v prípade vzniku zavinenej škody v interiéri alebo exteriéri Predmetu nájmu, prípadne straty Predmetu nájmu, nahradiť Prenajímateľovi vzniknutú škodu v celom rozsahu.
 5. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť Prenajímateľovi odplatu za užívanie Predmetu nájmu v súlade s článkom III. tejto Zmluvy.
 6. Nájomca je oprávnený používať Predmet nájmu výhradne pre svoju potrebu a nie je oprávnený poskytnúť Predmet nájmu inej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že okrem Nájomcu je oprávnený viesť vozidlo, t.j. Predmet nájmu aj [*], narodená [*], trvale bytom [*]. Nájomca zároveň zodpovedá za to, že Predmet nájmu nebude riadený pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných či psychotropných látok.
 7. Nájomca je povinný udržiavať Predmet nájmu v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie a zodpovedá za všetky vzniknuté škody a ujmy, je povinný dbať na to, aby nedochádzalo k nadmernému opotrebeniu alebo zničeniu jeho súčastí.
 8. Po zániku práva užívať Predmet nájmu je Nájomca povinný vrátiť bez zbytočného odkladu Predmet nájmu v stave, v akom ho prevzal spolu so všetkými dokladmi Prenajímateľovi v jeho sídle, resp. na vopred dohodnutom mieste.
 9. Nájomca je povinný vrátiť Prenajímateľovi Predmet nájmu – motorové vozilo s plnou nádržou PHM.
 10. Nájomca svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s technickým stavom Predmetu nájmu.
 11. Nájomca je zodpovedný za riadne dodržiavanie všetkých dopravných predpisov a iných platných právnych predpisov počas celej doby nájmu špecifikovanej v tejto Zmluve a za ich porušenie nesie plnú zodpovednosť. V prípade, že Prenajímateľovi bude doručená (aj dodatočne po skončení doby nájmu) pokuta za porušenie dopravných, prípadne iných platných právnych predpisov v čase, kedy mal Nájomca Predmet nájmu v dočasnom užívaní, Prenajímateľ vystaví a doručí Nájomcovi faktúru na úhradu vo výške pokuty, ktorú je Nájomca povinný uhradiť bez zbytočného odkladu po jej doručení.
 12. Prenajímateľ informuje Nájomcu, že jeho osobné údaje uvedené v tejto Zmluve, t.j. meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa budú spracúvané za účelom plnenia tejto Zmluvy v súlade s ustanovením §13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“), (t.j. pre účely realizácie účelu Zmluvy) ako aj za účelom plnenia zákonných povinností Nájomcu v súlade s ustanovením §13 ods. 1 písm. c) Zákona o ochrane osobných údajov, pričom Nájomca svojím podpisom potvrdzuje, že bol Prenajímateľom informovaný o spracúvaní jeho osobných údajov a účele ich spracúvania.
 13. V prípade poistnej udalosti kvalifikovanej ako totálna škoda alebo v prípade odcudzenie vozidla – Predmetu nájmu sa Nájomca zaväzuje uhradiť zmluvne dohodnutú spoluúčasť a rozdiel medzi všeobecnou cenou vozidla ku dňu vzniku poistnej udalosti a plnením poisťovne.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnou formou po vzájomnej dohode zmluvných strán.
 2. Ak niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
 3. Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jeden prevezme Prenajímateľ a jeden Nájomca.
 4. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam Zmluvy zhodne porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi na tejto Zmluve.